Nakai (1882-1952)

Prénom : Takenoshin

Nom standard : Nakai

Espèces décrites : 16

Biographie : Japon.

Liste des espèces décrites (nom actuel entre parenthèses) : Calanthe coreana Nakai 1914, Eria bidentata Nakai 1920 (Pinalia ovata), Eria yakushimensis Nakai 1922 (Eria scabrilinguis), Eulophia toyoshimae Nakai 1920 (Eulophia zollingeri), Goodyera boninensis Nakai 1923, Goodyera yakushimensis Nakai 1923 (Goodyera hachijoensis), Liparis hachijoensis Nakai 1921 (Liparis nervosa), Liparis makinoana var. koreana Nakai 1931 (Liparis koreana), Liparis nikkoensis Nakai 1931 (Liparis krameri), Liparis sachalinensis Nakai 1931 (Liparis loeselii subsp. sachalinensis), Listera major Nakai 1914 (Neottia puberula), Orchis coreana Nakai 1914 (Coeloglossum viride), Pachyrhizanthe sagamiense Nakai 1931 (Cymbidium macrorhizon), Pachyrhizanthe sagamiensis Nakai 1931 (Cymbidium macrorhizon), Platanthera chloranthella Nakai 1932 (Platanthera minor), Yoania amagiensis F.Maek. & Nakai 1931


Accueil