Lexarza (1785-1824)

Prénom : Juan

Nom standard : Lexarza

Espèces décrites : 45

Biographie : Mexique.

Variantes du nom : Lex.

Liste des espèces décrites (nom actuel entre parenthèses) : Alamania punicea Lexarza 1824, Arethusa tigridiifolia Lexarza 1825 (Bletia purpurata), Arpophyllum spicatum Lexarza 1825, Bletia autumnalis Lexarza 1825 (Laelia autumnalis), Bletia campanulata Lexarza 1825, Bletia coccinea Lexarza 1825, Bletia grandiflora Lexarza 1825 (Laelia speciosa), Bletia punctata Lexarza 1825, Cuitlauzina pendula Lexarza 1825, Cymbidium vexilliferum Lexarza 1825 (Liparis vexillifera), Cypripedium irapeanum Lexarza 1825, Dendrobium bracteatum Lexarza 1825 (Isochilus bracteatus), Dendrobium quadrifidum Lexarza 1825 (Pleurothallis quadrifida), Dendrobium retusum Lexarza 1825 (Effusiella retusa), Dendrobium scariosum Lexarza 1825 (Specklinia scariosa), Epidendrum adenocarpon Lexarza 1825 (Encyclia adenocarpa), Epidendrum adenocaulum Lexarza 1825 (Encyclia adenocaula), Epidendrum anisatum Lexarza 1825, Epidendrum concolor Lexarza 1825 (Pollardia concolor), Epidendrum lignosum Lexarza 1825, Epidendrum ligulatum Lexarza 1825 (Oestlundia ligulata), Epidendrum macrobulbon Lexarza 1825 (Cyrtopodium macrobulbon), Epidendrum michuacanum Lexarza 1825 (Prosthechea michuacana), Epidendrum pastoris Lexarza 1825 (Pollardia venosa), Epidendrum squalidum Lexarza 1825 (Prosthechea squalida), Maxillaria liliacea Lexarza 1825 (Govenia liliacea), Maxillaria superba Lexarza 1825 (Govenia superba), Neottia aurantiaca Lexarza 1825 (Dichromanthus aurantiacus), Neottia cinnabarina Lexarza 1825 (Dichromanthus cinnabarinus), Neottia michuacana Lexarza 1825 (Dichromanthus michuacanus), Neottia micrantha Lexarza 1825 (Greenwoodiella micrantha), Neottia sulphurea Lexarza 1825 (Dichromanthus michuacanus), Odontoglossum apterum Lexarza 1825 (Rhynchostele aptera), Odontoglossum cervantesii Lexarza 1825 (Rhynchostele cervantesii), Odontoglossum maculatum Lexarza 1825 (Rhynchostele maculata), Oncidium funereum Lexarza 1825 (Oncidium maculatum), Oncidium hyalinobulbon Lexarza 1825 (Erycina hyalinobulbon), Oncidium tigrinum Lexarza 1825, Ophrys macrostachya Lexarza 1825 (Malaxis soulei), Orchis entomantha Lexarza 1825 (Habenaria entomantha), Pachyphyllum scandens Lexarza 1825 (Barkeria scandens), Pachyphyllum uniflorum Lexarza 1825 (Barkeria uniflora), Psittacoglossum atratum Lexarza 1825 (Maxillaria lexarzana), Satyrium vallisoletanum Lexarza 1825 (Sarcoglottis schaffneri), Sobralia citrina Lexarza 1825 (Prosthechea citrina)


Accueil